<?php
$arr = [
  ['id'=>1,'main'=>222],
  ['id'=>2,'main'=>333],
  ['id'=>2,'main'=>444],
  ['id'=>1,'main'=>111],
  ['id'=>3,'main'=>122],
  ];
  
  $a = array_column($arr,'main');
  $b = array_column($arr,'id');
  
  echo "<pre>";
  var_dump($a,$b);
  var_dump(array_multisort($a,SORT_DESC,$b));
  var_dump($a,$b);
?>

array_multisort() 先把第一个数组按照键值的大小排序,然后其它数组都按照第一个数组的调整策略进行调整。

优化一下则为

<?php

$arr = [
  ['id'=>1,'main'=>222],
  ['id'=>2,'main'=>333],
  ['id'=>2,'main'=>444],
  ['id'=>1,'main'=>111],
  ['id'=>3,'main'=>122],
  ];
  
  echo "<pre>";
  array_multisort(array_column($arr,'main'),SORT_DESC,$arr);
  var_dump($arr);
?>

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注